Басқарма

«Хабар» Агенттігі» АҚ Басқармасы – Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және «Хабар» Агенттігі» АҚ Жарғысына сәйкес Қоғамның Жалғыз акционерінің және Қоғамның Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жататын мәселелерден бөлек, Қоғамның ағымдық қызметінің барлық мәселелерін шешетін атқарушы органы.

Қоғамның Басқармасы өзіне жүктелген қызметтер мен міндеттердің орындалуы үшін Қоғамның жоғары тұрған органдары алдында жауапты. Басқарма Қоғамның Жалғыз акционері мен Директорлар кеңесінің шешімдерін орындауға міндетті.

Басқарма мүшелерінің функциялары, құқықтары мен міндеттері Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, «Хабар» Агенттігі» АҚ Басқармасы туралы ережемен айқындалады.

Басқарма мүшелері

  • Берік Уәли, Басқарма Төрағасы
  • Жүнісова Ләззат Олжабайқызы, Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары
  • Сүйіндік Ләззат Кеңесқызы, Басқарма Төрағасының орынбасары